Vier vormen van ongewenst gedrag

De Arbowet onderscheidt vier vormen van ongewenst gedrag op de werkvloer: agressie en geweld, discriminatie, pesten en seksuele intimidatie.

Agressie en geweld

Hier gaat het om voorvallen waarbij een medewerker psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen. De uitingsvormen kunnen verschillend zijn:

Discriminatie

Discriminatie wil zeggen dat er onderscheid wordt gemaakt op grond van:

Vaak zeggen mensen dat zij niet discrimineren, zonder dat ze zich realiseren wat discriminatie nu echt inhoudt. Discriminatie uit zich in bijvoorbeeld denigrerende of generaliserende opmerkingen, uitsluiten, intimideren, maar ook in zaken als ongelijke behandeling.

Pesten

Bij pesten gaat het om negatief ervaren gedrag dat langere tijd aanhoudt. Pesten kan op verschillende manieren plaatsvinden:

Pesten gebeurt verbaal en non-verbaal, digitaal en fysiek, openlijk en verborgen. Mensen die pesten hebben dit zelf niet altijd in de gaten, zij zien hun gedrag zelf vaak als grappig. Het is belangrijk om je te realiseren dat de beleving van de 'ontvanger' bepaalt of het gedrag ongewenst is en dus als pestgedrag gezien kan worden.

Pesten is iets anders dan een eenmalig incident of een conflict, hoewel een conflict met een collega of leidinggevende wel aanleiding kan zijn tot pestgedrag. Meningsverschillen, beroepsgeschillen of machtsstrijden die niet worden beslecht, werken het proces van pesten in de hand.

Seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie op het werk kan zich openbaren in drie vormen:

Seksuele intimidatie kan opzettelijk plaatsvinden, maar ook onbedoeld. Dit maakt het soms een lastig te herkennen probleem. Het gaat hierbij namelijk niet om de intentie van de dader, maar om hoe de ontvanger het ervaart: wat voor de één onschuldig is, kan voor de ander vervelend, ongewenst of intimiderend zijn. Het is belangrijk dat de perceptie van het slachtoffer serieus genomen wordt: iedereen bepaalt zelf waar de grens ligt tussen gewenst en ongewenst gedrag.

NB. De vier onderdelen van ongewenste omgangsvormen hebben een overlap met elkaar.