Vragen Arbeidsmarktonderzoek

Hieronder vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen over het FLOW arbeidsmarktonderzoek 2021. Staat je vraag er niet bij, dan kun je ons mailen.

Staat je vraag erbij?
Wat is het doel van dit onderzoek?

Welke ontwikkelingen zijn er op de sectorale arbeidsmarkt van woningcorporaties (landelijk, regionaal en intersectoraal vergeleken) tussen nu en 2025? Welke kansen en knelpunten zijn er? Welke mogelijkheden en oplossingen zijn er voor personeelsbeleid en duurzame inzetbaarheid van corporaties? Op deze en andere vragen geeft het onderzoek antwoord.

We zetten een vragenlijst uit onder werkgevers én werknemers, voeren aanvullend interviews en houden een online werksessie met werkgevers en werknemers om tot concrete oplossingen te komen.

Ook wordt met behulp van het CBS een analyse uitgevoerd op de ontwikkelingen in het personeelsbestand van de sector in de afgelopen jaren. Instroom, doorstroom en uitstroom wordt daarin aan een nadere inspectie onderworpen. Deze analyse maakt dat we minder detailvragen in de enquête hoeven op te nemen. Weliswaar zijn hierdoor niet meer alle gegevens op corporatieniveau beschikbaar, de inzichten voor de sector als geheel nemen hierdoor echter ruim toe.

Waarom zou ik mee moeten werken?

Deelname aan het onderzoek is uiteraard niet verplicht. Echter, FLOW en de cao-partijen (Aedes, FNV, CNV, De Unie) doen een dringend beroep op je om wel deel te nemen. De focus van het onderzoek ligt dit jaar op duurzame inzetbaarheid. Een breed maatschappelijk vraagstuk dat zeker ook in onze sector de nodige uitdagingen met zich meebrengt. Hoe meer organisaties en werknemers deelnemen, des te beter zicht we krijgen op de huidige en toekomstige uitdagingen voor onze sector. Vervolgens kunnen we daar dan samen lessen uit trekken en op anticiperen.

Deelname levert je als organisatie bovendien inzicht op in hoe jouw organisatie zich verhoudt tot de andere organisaties in de sector. Hebben er voldoende medewerkers de lijst ingevuld? Dan is het ook mogelijk om te zien hoe jouw organisatie scoort op verschillende onderdelen in het personeelsbeleid en duurzame inzetbaarheid in vergelijking met andere organisaties.

Als je als werknemer aan het einde van de vragenlijst je antwoorden opslaat, kun je die bij verschijnen van het onderzoeksrapport in het najaar vergelijken met alle werknemers in de sector.

Onlangs heb ik een vooraankondiging gehad, maar nog geen vragenlijst gezien. Klopt dat?

Op 31 mei heeft Regioplan de uitnodigingen voor deelname aan het onderzoek verzonden. Dit gaat via het mailadres noreply@rmon.nl. Per organisatie ontvangt één persoon de uitnodiging voor deelname (voor de werkgeversvragenlijst; de mail over de werknemersvragenlijst wordt later verzonden). Als je collega ook hr-contactpersoon is van FLOW, kan het zijn dat deze de mail heeft ontvangen. Als er geen contactpersoon bekend is, wordt de mail verstuurd aan het algemene e-mailadres van jouw corporatie. Hebben jij of één van je collega’s op 1 juni de mail voor de werkgeversvragenlijst nog niet ontvangen, is deze niet binnengekomen op het algemene adres en ook niet in de spamfilters terechtgekomen? Stuur dan even een bericht naar arbeidsmarktonderzoek@flowweb.nl. Je ontvangt dan zo spoedig mogelijk een nieuwe uitnodiging.

Wie voert het onderzoek uit?
Regioplan voert het onderzoek uit in opdracht van de cao-partijen Aedes, FNV, CNV en De Unie.

Heb je vragen aan hen over het onderzoek? Stuur dan een mail aan arbeidsmarktonderzoek@flowweb.nl. Regioplan beheert dit mailadres.

Wie kan mijn antwoorden inzien / wat gebeurt er met mijn gegevens?

Werknemersvragenlijst
Niemand kan de antwoorden naar jou herleiden. De antwoorden worden gekoppeld aan de organisatie en alleen gerapporteerd bij een minimale celvulling (in principe 10 cases) waardoor er geen risico op onthulling bestaat.

Werkgeversvragenlijst
Het uitvoerende onderzoeksteam van Regioplan kan de antwoorden inzien. Als je in de vragenlijst expliciet toestemming verleent, kunnen ook FLOW en eventueel Aedes toegang hebben tot de antwoorden uit de werkgeverslijst.

Ter verduidelijking: jouw antwoorden worden anoniem verwerkt en gerapporteerd. Alleen Regioplan heeft toegang tot jouw antwoorden. In de overkoepelende rapportage zullen deze niet tot jouw organisatie herleidbaar zijn. Elke deelnemende organisatie ontvangt na afronding van het onderzoek een individuele benchmarkrapportage met jouw antwoorden uit de vragenlijst. Deze worden vergeleken met het gemiddelde van een nog nader te bepalen vergelijkingsgroep (woonregio, vergelijkbare omvang in verhuureenheden en/of stedelijkheid). Die individuele benchmarkrapportage met jouw antwoorden wordt alleen aan jouw organisatie gestuurd (via het mailadres waarop de uitnodiging voor het onderzoek is ontvangen). De vergelijkingsgroepen zijn – net als in het overkoepelende rapport – niet tot individuele organisaties herleidbaar.

Wil je meer weten over de omgang met persoonsgegevens door Regioplan, kijk dan op https://www.regioplan.nl/over-regioplan/kwaliteitsbeleid.

Ik wil meedoen, maar mijn corporatie doet niet mee.
Doet je corporatie niet mee met het onderzoek? Dan kun je als werknemer toch meedoen. Check wel eerst even bij HR/P&O of de werknemersvragenlijst al uitgezet is bij jullie, of dat dat nog gaat gebeuren! Als je via je werkgever meedoet, levert dat voor je corporatie meer inzichten op – uiteraard wel anoniem. Komt de vragenlijst niet via je werkgever? Registreer je dan hier en ontvang jouw vragenlijst via de mail.
Ik moet e-mailadressen uploaden in het online-portaal RMON. Hoe zit het met de privacybescherming?

Om de vragenlijst onder werknemers optimaal te kunnen beveiligen is ervoor gekozen om geen algemene link meer onder werknemers te verspreiden, maar om iedere werknemer van een unieke inlogcode te voorzien. We vragen in de vragenlijst of medewerkers mee willen werken aan een gesprek en daarna om persoonsgegevens. We willen dat dit beveiligd is achter een persoonlijke code om zo risico’s van datalekken te minimaliseren. Aangezien dit een gepersonaliseerde e-mail vraagt per medewerker en wij niet over de individuele e-mailadressen van werknemers (willen) beschikken, is gekozen voor werken met het RMON-portaal. In dit portaal is het mogelijk om binnen een gepersonaliseerde omgeving per organisatie mailgegevens te uploaden en deze vervolgens door de organisatie zelf te laten uitnodigen via de knop verzenden. Het systeem zet vervolgens de uitnodiging in gang en stuurt iedere medewerker een eigen inlogcode en ook maximaal twee keer een geautomatiseerd rappel.

Na het uploaden van de mailgegevens worden de mailgegevens afgeschermd opgeslagen om nog tweemaal de rappel te kunnen versturen. Deze mailgegevens zijn op geen enkel moment in te zien door FLOW en de onderzoekers van Regioplan. Ook bij het bekijken van de resultaten zijn deze mailgegevens niet opgenomen. Deze mailgegevens van werknemers kunnen bijvoorbeeld niet na afloop van het onderzoek gebruikt worden om nog een extra mail aan de deelnemers sturen. De mailgegevens blijven gedurende de looptijd van het onderzoek in het portaal en worden daarna vernietigd. Zowel de servers (EU-gebaseerd) als het portaal zijn optimaal beveiligd tegen hacken. Het risico op datalekken is minimaal.

We willen benadrukken dat het hier gaat om werkmailadressen en de medewerkers vanuit hun functie worden gevraagd mee te werken aan het onderzoek. De verwerking van deze adressen valt onder de AVG en is toegestaan, mits er toestemming is van de werknemer hetzij een gerechtvaardigd belang voor de werkgever (eventueel met akkoord van de OR). Voor de verwerking van de gegevens is een privacyverklaring opgesteld (ook te vinden in het online portaal).

Deze verklaring biedt de werkgevers en werknemers de nodige waarborgen waar het gaat om het gebruik van de gegevens en bescherming bij datalekken. Verder heeft Regioplan zowel met FLOW (de opdrachtgever) als met Reflexis Solutions (onze sub-verwerker) verwerkersovereenkomsten gesloten die een zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens garanderen.

Regioplan werkt conform de AVG en privacyrichtlijnen (zie ook https://www.regioplan.nl/over-regioplan/kwaliteitsbeleid/).

Waarom vragen jullie toestemming voor het doorleveren van mijn antwoorden?

FLOW wil de gegevens uit de vragenlijst benutten in een speciaal in te richten dashboard voor de sector. Hiermee kunnen corporaties op verschillende indicatoren worden vergeleken. Aan het eind van de lijst wordt gevraagd of jij, als invuller van de vragenlijst, toestemming geeft voor het herkenbaar doorleveren van de antwoorden uit deze vragenlijst voor dit dashboard.

Alleen als je toestemming geeft voor doorlevering aan FLOW, krijg je de vraag of je ook toestemming geeft voor doorlevering aan Aedes. Het Aedes-datacentrum maakt het mogelijk om interactief je eigen benchmark samen te stellen. Je kunt de arbeidsmarktcijfers uit dit onderzoek vergelijken met data van andere corporaties op verschillende niveaus. Om dit te kunnen doen, vraagt FLOW toestemming om de gegevens uit deze vragenlijst te delen met Aedes. Door opname van deze gegevens in het Aedes-datacentrum worden deze op geaggregeerd niveau (anoniem en niet herleidbaar) gebruikt voor vergelijkingen door Aedes en door collega-organisaties die ook toegang hebben tot het Aedes-datacentrum.

Let wel: als je toestemming geeft voor doorlevering van de gegevens aan FLOW en eventueel Aedes, zullen zij de individuele werkgeversantwoorden ontvangen voor hun dashboard. Daarmee hebben zij inzicht in die antwoorden per organisatie en kunnen zij organisaties onderling vergelijken.

Voor alle duidelijkheid benadrukken we nogmaals dat de toestemming voor doorleveren alleen geldt voor de werkgeversvragenlijst! De antwoorden van werknemers vallen buiten deze leveringen. Zij blijven altijd geanonimiseerd, zijn niet tot de persoon herleidbaar en worden ook niet als een gemiddelde op organisatieniveau gedeeld.

Ik krijg een mail van noreply@rmon.nl. Kan ik dat vertrouwen?

Zeker! RMON is de digitale omgeving die de vragenlijsten voor zowel de werkgevers als werknemers afhandelt. De linkjes voor de vragenlijsten en het portaal worden vanuit dit mailadres gestuurd. Om te voorkomen dat je mailtjes mist vanuit het portaal, kun je het adres instellen als veilige afzender.

Ik heb als werkgever de mail voor de werknemersvragenlijst nog niet ontvangen.
Op 31 mei hebben alle werkgevers een uitnodiging gekregen voor de werkgeversvragenlijst. De mail voor de werknemersvragenlijst is op 7 juni verzonden.
Hoe moet ik mijn werknemers de vragenlijst toesturen?

Op 7 juni hebben werkgevers een aparte mail ontvangen voor het uitnodigen van werknemers voor de werknemersvragenlijst. Er wordt dit jaar gewerkt met een portaal (RMON) dat de vragenlijst onder werknemers afhandelt. Dit is een afgeschermde online omgeving waar je binnen een paar klikken de mailadressen kunt uploaden. Vervolgens wordt de vragenlijst automatisch aan de werknemers verzonden. Via het portaal kun je ook het responspercentage binnen je eigen organisatie volgen, zonder te zien wie de vragenlijst wel of niet heeft ingevuld. De mailadressen zijn ook voor het onderzoeksbureau afgeschermd. Hoe het portaal werkt, staat uitgelegd in de afzonderlijke mail met inlogcode die je hierover hebt ontvangen. Daarbij heb je ook een voorbeeldmail ontvangen die je – los van de uitnodiging – onder de werknemers kunt verspreiden om ze zo op de hoogte te stellen van het onderzoek.

Hoe open ik de vragenlijst?

Via de mail heb je op 31 mei een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan het onderzoek, afkomstig van noreply@rmon.nl. De vragenlijst kan direct worden gestart door op de link in de uitnodiging te klikken. Je kunt ook naar https://flowweb.rmon.nl gaan en op deze startpagina de code uit de e-mail invullen.

Kan ik de vragenlijst in een pdf krijgen?
Kan ik de vragenlijst ook op een tablet of telefoon invullen?

Je kunt de vragenlijst ook op de tablet of telefoon invullen. De vragenlijst-template is zo ontworpen dat deze goed werkt op diverse deviceformaten.

Is het mogelijk om de vragenlijst tussendoor op te slaan en later verder te gaan?

Dit is mogelijk. Als je de enquête afsluit kun je later met dezelfde link verdergaan waar je gebleven was.

Is het mogelijk om na het insturen van de enquête mijn antwoorden op te slaan?

Jazeker, na het invullen van de enquête krijg je de mogelijkheid je antwoorden te printen of op te slaan als pdf. Daarnaast ontvangt elke deelnemende organisatie na afronding van het onderzoek een persoonlijke benchmarkrapportage waarin jouw uitkomsten worden vergeleken met de sector.

Hoe lang duurt het om te enquête in te vullen?

Als je alle gegevens bij de hand hebt, duurt het ongeveer 15 tot 30 minuten om de werkgeversenquête in te vullen. Het invullen van de werknemersenquête duurt ongeveer 10 tot 15 minuten. Een overzicht van de vragen van de werkgeversenquête vind je hier.

Tot wanneer is het mogelijk om de enquête in te vullen?

De werkgeversvragenlijst kan ingevuld worden t/m 12 juli. De werknemersvragenlijst staat open t/m 2 augustus. Maar wacht niet te lang met invullen. Voor een hoge respons onder je werknemers is het van belang zo snel mogelijk hun mailadressen in het portaal te uploaden en hen de tijd te gunnen de vragen te beantwoorden.

Staat je vraag er niet bij of wil je direct contact met FLOW?

Stuur een mail aan arbeidsmarktonderzoek@flowweb.nl met je vraag of opmerking. Of bel met 020-531 53 34 (onderzoeksbureau Regioplan).
We nemen zo snel mogelijk contact met je op.