Vraag & antwoord

Natuurlijk zijn er bij een WEP vragen en ‘beren op de weg’. Door deze meest gestelde vragen op een rijtje te zetten, worden wellicht jouw vragen beantwoord, zodat je echt aan de slag kunt…

Mocht je andere/meer vragen hebben, neem dan contact op met FLOW.

Waarom zet je een WEP in?
Een WEP is een tijdelijke arbeidsplaats, gericht op het opdoen van werkervaring en het inzetten en/of ontwikkelen van talent, die voor de toekomst van de loopbaan van belang is. De arbeidskracht die deze plek vervult, gaat op een gegeven moment in-, door- of uitstromen, doordat hij/zij zichzelf heeft ontdekt, ontwikkeld of heeft bewezen.
Wat levert een WEP op – voor de werkgever?
 • Kennis, (extra) handen en inspiratie
 • Werven van nieuw talent
 • Goed werkgeverschap
 • Vergroot de verbinding tussen werkgevers
 • Behoud van werknemers.
Wat levert een WEP op – voor de werknemer?
 • Nieuwe leren in de praktijk
 • Beweging in de eigen organisatie of buiten de organisatie
 • Keuzes maken
 • Geeft zicht op de volgende stap
 • Nieuwe skills, inspiratie en ideeën
 • Maakt de medewerker leergierig
 • Aanvulling op cv
 • Jezelf verbreden.
Welke vormen zijn er?
 • Werkervaring opdoen in een andere functie
 • Werkervaring opdoen in een andere sector
 • Netwerk verbreden
 • Eerste beweging (naar binnen/buiten)
 • Inspiratie & kennis opdoen
 • Werven van nieuw talent
 • Behouden van talent.
Wat zijn de randvoorwaarden bij een WEP?
 • Balans in geven en nemen!
 • Werknemer echt bij de (nieuwe) organisatie
 • De juiste plek in de organisatie
 • Einddoel voor ogen
 • Tijdelijke plek
 • Contact inlenende en uitlenende partij
 • Overeenkomst inlenende en uitlenende partij.
Hoe lang duurt een werkervaringsplek?
Een werkervaringsplek is altijd tijdelijk. Afspraken worden gemaakt met inlenende en uitlenende partij, al naar gelang doel en mogelijkheden. De duur kan variëren van enkele dagen/weken/maanden tot een jaar.
Wat als iemand een WW-uitkering via het UWV heeft?
Ook met een WW-uitkering is een werkervaringsplek mogelijk. Het UWV staat hiervoor open, omdat het veel kansen biedt voor de werknemer op de arbeidsmarkt. Zeker in de eerste drie-zes maanden van de uitkering behoort een WEP juist tot de mogelijkheden; de werknemer dient dit kort te sluiten met het UWV en de inlenende partij. In overeenkomsten vind je een door het UWV goedgekeurde overeenkomst.
Wie is verantwoordelijk voor evaluatiegesprekken en functioneringsgesprekken tijdens WEP?
Een evaluatie is altijd een drie-gesprek: medewerker, inlenende partij, uitlenende partij. Het aantal evaluatiegesprekken is afhankelijk van de duur van de werkervaringsplaats. Bijvoorbeeld tijdens een periode van zes maanden vindt er een gesprek plaats bij aanvang, twee keer tussentijds en een bij de afronding van de werkervaringsplaats.

De inlenende organisatie draagt zorg dat er gedurende de WEP een functioneringsgesprek plaatsvindt.
Wat te doen als de WEP afloopt?
De werknemer keert na afloop van de WEP terug bij de huidige werkgever, dan wel terug naar UWV. De rechtspositie van de werknemer blijft onveranderd.
Wat moet een werkervaringsplek opleveren? Hoe zorg je ervoor dat iemand het maximale eruit haalt?
Belangrijk is om aan de start de intentie en doelen af te spreken – en op schrift te stellen, zodat zowel inlenende als uitlenende partij op de hoogte zijn van elkaars verwachtingen en afspraken maken – en regelmatig evalueren/bijstellen, zodat het maximale kan worden behaald voor zowel inlenende als uitlenende partij als voor de werknemer.
Hoe zit het met ziekte-, herstel- en verlofverzoeken?
In geval van ziekte en herstel bij ziekte meldt medewerker dit bij leidinggevende van inlenende én uitlenende organisatie. De uitlenende organisatie blijft altijd verantwoordelijk voor het proces. Verlofverzoeken worden gedaan bij leidinggevende van de inlenende organisatie en na akkoord meldt medewerker dit bij uitlenende organisatie. Ook hier is en blijft de uitlenende organisatie verantwoordelijk.
Wie is aansprakelijk?

De inlener is aansprakelijk voor schade aan derden die het gevolg is van handelen of nalaten van de medewerker in verband met het verrichten van werkzaamheden in het kader van de overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid van de medewerker. De uitlener is tegenover de inlener en de medewerker niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen, van welke aard ook, die voortvloeien uit het verrichten van werkzaamheden in het kader van de overeenkomst.

Wat als de medewerker een passende functie vindt in of buiten de uitlenende of inlenende organisatie?

Mocht er een structurele passende functie voor werknemer zijn, bij de uitlenende of inlenende partij of elders, dan wordt de WEP in overleg per direct (of met inachtneming van opzegtermijn) beëindigd.

Hoe is de medewerker verzekerd tijdens een werkervaringsplaats?

De medewerker is verzekerd via de huidige werkgever. Dit is ook vastgelegd in de overeenkomst. De medewerker behoudt tijdens de WEP de huidige rechtspositie.

Als een medewerker ergens anders werkervaring op gaat doen, hoe regel je dan vervanging?

Je kunt deze vervanging ook weer met een werkervaringsplaats invullen, waardoor er een carrousel ontstaat met uitwisselingen. Ook is het mogelijk om te kijken op de afdeling / in het team of de werkzaamheden tijdelijk bij collega’s ondergebracht kunnen worden, wat wellicht weer een uitdaging is voor de betreffende collega.

Hoe zit het met loonkosten en onkostenvergoeding en bezoldiging?

De loonkosten en reguliere reiskosten zijn voor de huidige werkgever. De onkosten die de medewerker maakt voor de werkervaringsplaats zijn voor de inlenende partij. Dit kan geregeld worden in de overeenkomst. De medewerker ontvangt zijn bezoldiging, eindejaarsuitkering en vakantiegeld van de uitlener.

En wat te doen als mijn beste medewerkers een werkervaringplaats willen – ik kan hem/haar niet missen.

Werkervaringplaatsen worden juist ook ingezet voor medewerkers die je juist wilt behouden. Door ruimte te geven aan groei en ontwikkeling – bijvoorbeeld door detachering op projectbasis – kan de werknemer zijn talent kwijt en komt weer terug met nieuwe inzichten, inspiratie en kennis. Deze ruimte kan er juist voor zorgen dat medewerkers behouden blijven in jouw organisatie.