Hybride werken (cao)

Cao-partijen hebben met elkaar afspraken gemaakt over hybride werken: tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Wat zijn die afspraken?

Zijn corporaties verplicht om beleid ten aanzien van tijd- en plaatsonafhankelijk werken te voeren?

Ja.

Zijn corporaties verplicht om tijd- en plaatsonafhankelijk werken toe te staan?

De werkgever bepaalt in overleg met de Ondernemingsraad de invulling van tijd- en plaatsonafhankelijk werken in de organisatie. Onderdeel van het beleid zijn de mogelijkheden om al dan niet thuis te werken. Partijen hebben een handleiding gepubliceerd met daarin de punten waaraan het beleid moet voldoen. Deze is onderaan deze pagina te downloaden.

Heeft de Ondernemingsraad een rol in het vaststellen van het beleid voor tijd- en plaatsonafhankelijk werken?

Ja. De werkgever stelt het beleid, gebaseerd op de uitgangspunten in de handleiding, vast in overleg met de Ondernemingsraad. Het beleid kan onderwerpen bevatten waarover de Ondernemingsraad advies- of instemmingsrecht heeft op grond van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR).

Wat houdt het onderzoek ‘Waar je werkt’-beleid in?

Dit is een onderzoek gefinancierd via FLOW gericht op het faciliteren van tijd- en plaatsonafhankelijk werken. En bovendien gericht op het stimuleren van duurzame keuzes voor reizen voor het werk. Daarbij zullen we verschillende vergoedingen betrekken, zoals de woon/werk-tegemoetkoming, zakelijke kilometervergoeding en thuiswerkvergoeding. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen input geven voor de cao-onderhandelingen 2024 en verder.

Blijft de thuiswerkvergoeding bestaan? Zo ja, wat is de hoogte van de vergoeding?

De thuiswerkvergoeding van € 2 netto per thuisgewerkte dag is verlengd tot en met 31 december 2023.

Wat is er veranderd in het cumulatieverbod woon/werkvergoeding en thuiswerkvergoeding?

Het cumulatieverbod is verduidelijkt. Afwijken van het cumulatieverbod mag niet. Hieronder 2 situaties om dit te verduidelijken.

Als de medewerker een hele dag thuiswerkt, kan hij dan ook aanspraak maken op een eventueel in de corporatie geldende reiskostenvergoeding woon- en werkverkeer?
Nee, binnen de cao-afspraak is dat uitgesloten. De medewerker ontvangt in deze situatie alleen een thuiswerkvergoeding.

Wat als een medewerker op een thuiswerkdag in opdracht van de werkgever naar kantoor moet?
De medewerker kan dan aanspraak maken op een eventueel in de corporatie geldende reiskostenvergoeding woon- en werkverkeer. De thuiswerkvergoeding komt dan te vervallen. Als de corporatie geen reiskostenregeling kent voor woon- en werkverkeer dan maakt de medewerker aanspraak op de thuiswerkvergoeding.

Is de thuiswerkvergoeding belast?

Nee, sinds 1 januari 2022 mag je werknemers die thuiswerken een onbelaste vergoeding geven van maximaal € 2 per dag.
Voor 1 januari 2022 maakte de werknemer ook aanspraak op een vergoeding van € 2 netto per dag. De fiscale verwerking was een verantwoordelijkheid voor de corporatie.

Hebben uitzendkrachten recht op de thuiswerkvergoeding?

Ja. Onlangs is de inlenersbeloning uitgebreid, die is opgenomen in artikel 16 van de NBBU en ABU CAO. De inlenersbeloning ziet erop toe dat uitzendkrachten een gelijke beloning krijgen als medewerkers in dienst bij de inlener. Vanaf 3 januari 2022 geldt onder andere dat eenmalige uitkeringen en thuiswerkvergoedingen ook vallen onder de inlenersbeloning. Ook hebben payrollkrachten sinds de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans op 1 januari 2020 recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die in dienst zijn van de inlener.

Verandert er iets in de voorwaarden verbonden aan de toeslag werken buiten de normale werktijden?

Ja. Het recht op toeslag voor het werken buiten de normale werktijden is alleen van toepassing als dit in opdracht van de werkgever gebeurt. Een werknemer kan dus eventueel (binnen de in de organisatie afgesproken kaders) ervoor kiezen om op andere tijden te werken en ontvangt dan geen toeslag. Als de werkgever hem opdracht geeft om buiten de normale werktijden te werken, ontvangt hij wel een toeslag.

Leidraad tijd- en plaatsonafhankelijk werken