Update 2017 Arbo-werkboeken

Eind 2018 waren enkele belangrijke wetswijzigingen in de Arbowet definitief en zijn de Arbo-werkboeken van FLOW weer van een update voorzien.

Direct naar: ...

Elke woningcorporatie heeft één of meer contracten met arbodienstverleners. Nieuwe regels in de Arbowet hierover (ingaand op 1 juli 2017) stellen specifieke eisen waar deze contracten aan moeten voldoen, vooral in relatie tot de rol van de bedrijfsarts. Deze zijn nu opgenomen in de Arbo-werkboeken van FLOW. In 2016 zijn daarnaast de Bouwprocesbepalingen aangescherpt. Ook deze wijzigingen zijn verwerkt in de nieuwe update van de werkboeken.

Kort samengevat zijn de belangrijkste wijzigingen:

  • In Arbowerkboek 1 zijn de belangrijkste wijzigingen over de arbodienstverlening opgenomen. Deze wijzigingen houden onder meer in: meer ruimte voor de bedrijfsarts om werkplekken te bezoeken, een duidelijker adviesfunctie voor diezelfde bedrijfsarts en de opdracht om hierbij nauw samen te werken met de preventiemedewerker en de medezeggenschap.
  • Ook de betrokkenheid van de medezeggenschap bij de aanwijzing van de preventiemedewerker is in de nieuwe wettelijke regelingen verwerkt en dus benoemd in Arbowerkboek 1.
  • De wijzigingen in de Bouwprocesbepalingen geven nog duidelijker aan hoe in de ontwerpfase van een bouwproces rekening gehouden moet worden met de gezondheid en veiligheid van medewerkers bij de uitvoeringsfase. Ook zijn diverse verantwoordelijkheden tussen samenwerkende partijen explicieter gemaakt. De wijzigingen zijn daar waar nodig verwerkt in Arbowerkboeken 1, 2, 3 en 4.
  • De Inspectie SZW heeft enkele nieuwe zelfinspectietools beschikbaar gesteld, waarmee organisaties kunnen checken of zij in hun aanpak voldoen aan de eisen die de inspectie daaraan stelt. Deze hebben onder meer betrekking op werkdruk en ongewenst gedrag en zijn daarom in Arbowerkboek 6 verwerkt.