OR en werkdruk: 10 tips

Bekijk de 10 tips voor een OR die binnen een corporatie met werkdruk aan de slag wil. De eerste zes tips gaan over het stimuleren van de naleving van regelgeving en er zijn nog 4 overige tips.

Naleving werkdrukbepalingen stimuleren (tip 1 t/m 6)

In zowel de Arboregelgeving als in de cao Woondiensten staan bepalingen over de aanpak van werkdruk. De OR kan nagaan in hoeverre de corporatie deze bepalingen nakomt en of de uitvoering effectief blijkt te zijn.

Van een werkgever in de corporatiebranche wordt het volgende verwacht.

1. Werkdrukbeleid opstellen

In een werkdrukbeleid legt de corporatie de stappen vast om werkdruk te monitoren en te beheersen. HR kan een stappenplan werkdruk doorlopen.

Tip 1: De OR heeft instemmingsrecht bij het invoeren, wijzigen of intrekken van een werkdrukbeleid. Met dat instemmingsrecht heeft de OR een sterke positie om waar nodig afspraken te maken over aanvulling of aanscherping van het voorgestelde werkdrukbeleid.

Stappenplan werkdruk voor HR
2. Verdiepend onderzoek naar de werkdruk uitvoeren

In de cao Woondiensten is afgesproken dat dit onderzoek eens in de twee jaar moet plaatsvinden. Daarvoor is een Werkdruk/PSA-scan Woningcorporaties ontwikkeld.

Tip 2: De OR kan vooraf nagaan of het werkdrukonderzoek op de juiste manier wordt georganiseerd:

  • Zijn de juiste afdelingen aangewezen?
  • Is de privacy goed bewaakt?
  • Zijn de medewerkers tijdig en voldoende geïnformeerd? (De OR kan aanvullend ook zelf medewerkers oproepen om aan het werkdrukonderzoek deel te nemen.)
  • Is er een plan om de resultaten van het onderzoek te presenteren en in teams te bespreken?
Werkdruk/PSA-scan Woningcorporaties
3. Preventieve maatregelen uitvoeren

De cao geeft aan dat na het werkdrukonderzoek een werkgever – in samenspraak met de ondernemingsraad en de bedrijfsarts – de uitkomsten moet analyseren en knelpunten benoemen. Dat leidt tot een plan van aanpak met preventieve werkdrukmaatregelen. Een deel van de knelpunten zullen op teamniveau kunnen worden opgelost, maar er kunnen ook teamoverstijgende knelpunten naar boven komen, die bijvoorbeeld op corporatieniveau spelen.

Tip 3: De OR doet er goed aan om zich goed op dit gesprek voor te bereiden zodat de OR-leden een doordachte inbreng kunnen leveren.

4. Werkdrukaanpak evalueren

Na het nemen van de maatregelen is het aan de werkgever om te evalueren of deze maatregelen de werkdruk voldoende hebben verminderd.

Tip 4: De OR kan aandringen op zo'n evaluatie en afspraken maken hoe die het beste kan verlopen. Bovendien kan de OR zelf ook een rol spelen bij die evaluatie, onder meer door ervaringen van collega's te peilen.

5. Voorlichting en onderricht verzorgen

De Arboregelgeving schrijft voor dat de werkgever doeltreffende voorlichting en onderricht verzorgt voor medewerkers die werkdrukrisico's lopen. Die voorlichting en onderricht is gericht op de werkdrukrisico's en op de maatregelen om deze risico's te voorkomen of te beperken.

Tip 5: De OR kan hierbij verschillende zaken oppakken:

  • vragen hoe de corporatie deze voorlichting en onderricht gaat organiseren (door wie, voor wie, hoe, hoe vaak?);
  • daarover meedenken;
  • nagaan of de plannen goed worden uitgevoerd;
  • bij medewerkers nagaan of de gegeven voorlichting en onderricht effectief was.
6. Werkdruk als vast agendapunt

De cao Woondiensten geeft aan dat werkdruk een vast agendapunt hoort te zijn in de reguliere functionerings- en beoordelingscyclus, of in andere reguliere gesprekken tussen de leidinggevende en de werknemer.

Tip 6: De OR kan meedenken hoe dit binnen de corporatie te organiseren is en nagaan of de uitvoering naar wens verloopt.

Overige tips

7. MT stimuleren tot erkenning & aanpak

Soms kan het nodig zijn om als OR het gesprek met het MT aan te gaan om samen vast te stellen dat er een werkdrukvraagstuk is dat aandacht en inspanning verdient.

Tip 7: Zie Management stimuleren
8. Concrete maatregelen aanreiken

Het kan helpen om als OR concrete maatregelen voor te stellen aan de bestuurder om werkdruk te verlagen. Dat kan tijdens de bespreking van de resultaten van een werkdrukonderzoek. Maar ook tussentijds: als de OR signalen krijgt van te hoge werkdruk binnen de corporatie die niet op teamniveau kunnen worden opgelost.

Tip 8: Zie Top 4 werkdrukoorzaken en maatregelen
9. Zelfinspectie Werkdruk

Tip 9: Gebruik de digitale Zelfinspectietool Werkdruk en kijk door de bril van een arbeidsinspecteur naar het werkdrukbeleid van de eigen organisatie.

Zelfinspectietool Werkdruk
10. Externe hulp inschakelen

Tip 10: De OR kan ervoor kiezen om zich bij het thema werkdruk te laten ondersteunen door een externe deskundige. Daarnaast biedt FNV Woondiensten ondernemingsraden in de sector een toolbox werkdruk en een adviesgesprek aan:

Toolbox GO with the FLOW
FNV Woondiensten heeft de Toolbox GO with the FLOW ontwikkeld, als hulpmiddel voor OR-leden (en anderen) die namens de medewerkers werkdruk in de organisatie willen aanpakken. In de vorm van een koffertje biedt deze toolbox ideeën en hulpmiddelen om bij te dragen aan het verlagen van werkdruk en werkstress in jouw corporatie vanuit jouw OR-rol.

De tien vakken in het koffertje bevatten als startpunt elk een document met tips bij de desbetreffende rol en praktische hulpmiddelen, zoals: criteria voor een goed werkdrukbeleid, een scan voor werkdruksignalen, een draaiboek voor een dialoogsessie met medewerkers, een wc-valuatiekaart ... en meer. Wat dacht je van een video om medewerkers bewust te maken van hun eigen stresssignalen en van de mogelijkheden die zij hebben om het tij te keren? Of kant-en-klare sheets die je als OR aan het management kunt presenteren? Niet om te lezen dus, maar om te doen! Het wordt je handig in 'hapklare brokken' aangereikt.

FNV-leden kunnen de toolbox kosteloos aanvragen via woondiensten@fnv.nl.

In de Toolbox vind je bovendien een tegoedbon voor een adviesgesprek over de toepassing van de inhoud van de Toolbox door de OR in de eigen corporatie.