Ziekmelding en verzuimbegeleiding

Er blijven natuurlijk altijd medewerkers die zich ziek melden. Hoe ga je daarmee om?

De ziekmelding

Zorg ervoor dat medewerkers zich telefonisch ziek melden bij hun leidinggevende. Dat eerste contact is meteen een beïnvloedingsmoment: het kan veel bijdragen aan een spoedige terugkeer van de medewerker.

Wanneer de medewerker 's ochtends belt om zich ziek te melden, is het belangrijk de juiste vragen paraat te hebben. Met de leidraad telefonische ziekmelding en het formulier telefonische ziekmelding kan de leidinggevende zich een oordeel vormen over de aard van de ziekte, de te nemen acties en afspraken maken over terugkeer/werkhervatting.

Dit formulier kan (als bijlage) onderdeel zijn van het verzuimprotocol. Zo weten ook medewerkers al van tevoren welke vragen en mogelijke reacties zij kunnen verwachten bij hun ziekmelding. Dat kan misverstanden voorkomen.

Leidraad telefonische ziekmelding
Formulier telefonische ziekmelding

Wat mag je wel en niet vragen?

Van de wetgever mag de werkgever niet vragen naar de aard of oorzaak van de ziekte. Bij ziekmelding mag de werkgever wel vragen naar de te verwachten terugkeer en of er nog zaken op het werk geregeld moeten worden. Vanuit goed werkgeverschap is het tonen van enige belangstelling voor de situatie van de werknemer wel op zijn plaats. Bovendien vinden veel medewerkers het wel prettig dat hun manager belangstelling voor hen toont en niet alleen vraagt wanneer de medewerker weer terugkomt.

Stappenplan

De Wet Verbetering Poortwachter beschrijft de stappen en fasen gedurende de periode van verzuim en re-integratie. Het stappenplan geeft een overzicht van het tijdspad. De bedrijfsarts/arbodienst kan je hierover uitgebreider informeren.

Download stappenplan