Aanpak werkdruk (directeur-bestuurder)

Een werkgever dient een beleid vast te stellen om hoge werkdruk tegen te gaan. Dat schijft de Arbowet voor. Ook de cao Woondiensten bevat enkele werkdrukbepalingen.

Van een werkgever in de corporatiebranche wordt het volgende verwacht:

A. Werkdrukbeleid opstellen

In een werkdrukbeleid legt de corporatie de stappen vast om werkdruk te monitoren en te beheersen. De drie onderstaande onderdelen staan daarin centraal:

Overigens heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht bij het invoeren, wijzigen of intrekken van een werkdrukbeleid.

B. Verdiepend onderzoek naar de werkdruk uitvoeren

In de cao Woondiensten is afgesproken dat dit werkdrukonderzoek eens in de twee jaar moet plaatsvinden. Daarvoor is een Werkdruk/PSA-scan Woningcorporaties ontwikkeld. Na het onderzoek is de volgende stap om in samenspraak met de ondernemingsraad en de bedrijfsarts de uitkomsten te analyseren en knelpunten te benoemen. Dat leidt tot een plan van aanpak met preventieve maatregelen. Na het nemen van de maatregelen is de laatste stap om na verloop van tijd te evalueren of deze maatregelen de werkdruk voldoende hebben verminderd.

C. Voorlichting en onderricht verzorgen

De Arboregelgeving schrijft voor dat de werkgever doeltreffende voorlichting en onderricht verzorgt voor medewerkers die werkdrukrisico’s lopen. Die voorlichting en onderricht is gericht op de werkdrukrisico’s en op de maatregelen om deze risico’s te voorkomen of te beperken.

D. Werkdruk als vast agendapunt

De cao Woondiensten geeft aan dat werkdruk een vast agendapunt hoort te zijn in de reguliere functionerings- en beoordelingscyclus, of in andere reguliere gesprekken tussen de leidinggevende en de werknemer.

Verder lezen